จะทำวิจัยหรือจะจ้างทำวิจัย ต้องรู้ ! ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับการวิจัย

ความหมายของการวิจัย           “วิจัย” ตรงกับความหมายเชิงวิชาการตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน (2542:1072) ให้ความหมายไว้ว่า “การวิจัยเป็นการค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชาการ” ประเภทของงานวิจัย           การแบ่งประเภทของงานวิจัยสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่ง ดังนี้                1. แบ่งตามสาขาวิชาหรือเนื้อหาวิชาที่ใช้ศึกษา                     1.1 วิจัยทางวิทยาศาสตร์                     1.2 วิจัยทางสังคมศาสตร์                 2. แบ่งตามลักษณะของข้อมูล                     2.1 วิจัยเชิงปริมาณ                      2.2 วิจัยเชิงคุณภาพ                3. แบ่งตามลักษณะการศึกษา                     3.1 วิจัยเชิงสำรวจ                     3.2 วิจัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วศึกษาย้อนหลัง                      3.3 วิจัยเชิงทดลอง ส่วนประกอบของงานวิจัย           การวิจัยเป็นหนึ่งวิธีการที่ใช้ในการแสวงหาคำตอบของปัญหา เหตุการณ์ หรือปรากฎการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยต้องอาศัยกระบวนการในการทำวิจัย ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมีส่วนประกอบต่างๆดังนี้                1. กำหนดปัญหาหรือเรื่องที่ต้องการศึกษา                2. กำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย                3. ขอบเขตของการศึกษา                4. ประโยชน์ของงานวิจัย                5. เอกสารหรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง                6. กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบไปด้วย                     6.1 การสุ่มตัวอย่าง                     6.2 การสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล                     6.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล […]