เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยให้ดีจนอาจารย์ชม

1. การเขียนชื่อเรื่องงานวิจัย          1.    กะทัดรัด  มีความชัดเจนในตัวเอง          2.    เห็นลักษณะของตัวแปร  กลุ่มตัวอย่าง  และขอบเขตของการวิจัย          3.    ภาษาที่ใช้ต้องเป็นภาษาที่เชื่อถือได้ในวิชาชีพนั้น ๆ          4.    เป็นประโยคที่สมบูรณ์  ข้อความ หรือวลีก็ได้ 2. การเขียนความเป็นมาและความสำคัญของการวิจัย         1. แนวในการเขียนแบ่งเป็น  3  ส่วน  คือ               1.1   เริ่มจากจากสภาพปัจจุบันของสิ่งที่จะวิจัย               1.2   ปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับสิ่งที่จะวิจัย               1.3   แนวทาง หรือ หลักการที่จะแก้ปัญหานั้น         2. ตรงประเด็น และชี้ให้เห็นความสำคัญของสิ่งที่จะวิจัย  ไม่ควรเขียนเยิ่นเย้อ   และนอกเรื่อง  เพราะจะทำให้ผู้อ่านไขว้เขวได้         3. มีข้อมูลอ้างอิง  เพื่อความน่าเชื่อถือ   การมีข้อมูลอ้างอิงจะทำให้งานวิจัยมีคุณค่า  และบางครั้งทำให้การเขียนมีความสละสลวย   มีเหตุมีผล         4. […]