อธิการฯ มทร.ธัญบุรี ลั่นคุมเข้มสกัดลอก-จ้างทำวิทยานิพนธ์ เจอโทษหนักทุจริต-ผิดกฎหมาย

หมวดหมู่: ข่าวการศึกษา  2 June 2020 at 00:32  389  0 การรับจ้างทำวิทยานิพนธ์ว่าเป็นเรื่องที่ต้องกวดขันอย่างจริงจังรศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงการรับจ้างทำวิทยานิพนธ์ ว่า เป็นเรื่องที่ต้องกวดขันอย่างจริงจังเพราะเรื่องนี้สะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิต โดยเฉพาะบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดคุณภาพวิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ซึ่งผู้เรียนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกไม่ได้เรียนด้านวิชาการมากนัก เนื้อหาสำคัญจริงๆ จะอยู่ที่วิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัยเฉพาะทาง เพราะฉะนั้น ถ้าวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยเป็นการจ้างทำหรือคัดลอก แสดงว่าการเรียนใน 2 ระดับนี้เกิดความล้มเหลว อาจารย์จึงควรเข้มงวดต่อการคัดลอกหรือการจ้างทำวิทยานิพนธ์ ในปัจจุบันหลายมหาวิทยาลัยมีซอฟแวร์ตรวจการคัดลอก ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาปัญหาดังกล่าวได้ ส่วนการจ้างทำวิทยานิพนธ์นั้น อาจารย์ประจำหลักสูตรหรืออาจารย์ที่ปรึกษา จะต้องสอดส่องดูแลไม่ปล่อยให้นักศึกษากระทำในสิ่งนี้ และไม่เอื้อให้เกิดการกระทำการดังกล่าว ตนเชื่อว่าบางมหาวิทยาลัยมีการหาผู้ทำให้ ซึ่งถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ทั้งนี้ หากอาจารย์ที่ปรึกษามีการพูดคุยให้ข้อแนะนำในการวิทยานิพนธ์นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ก็จะเห็นความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ และเห็นถึงทัศนคติของนักศึกษา อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า ในส่วนของ มทร.ธัญบุรีนั้น เมื่อปีที่ผ่านมาได้มีการออกหนังสือเวียนเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยทุกหลักสูตรต้องมีวิทยานิพนธ์ บางหลักสูตรมีการทำรายงานปริญญาโท ซึ่งก็ได้พยายามให้ยกเลิกเปลี่ยนมาทำเป็นวิทยานิพนธ์แทน นอกจากนี้ ยังได้มีการใช้ซอฟแวร์ตรวจสอบการคัดลอก […]

<strong>ชี้จ้างทำวิทยานิพนธ์ถูกริบใบปริญญา</strong>

ไทยรัฐฉบับพิมพ์ ข่าว ในกระแส 26 ก.พ. 2564 10:12 น. แชร์ บันทึก ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า จากการที่ได้มีการประกาศเชิญชวนให้เข้ารับคำปรึกษาและมีการรับจ้างทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียนั้น อว. ขอชี้แจงให้ทราบว่าการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท-เอก ของสถาบันอุดมศึกษานั้น ผู้เรียนต้องมีการทำวิทยานิพนธ์ อีกทั้งผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ จึงจะถือว่าสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้ ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ.2562 ได้บัญญัติไว้ว่า “เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานการอุดมศึกษา หลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริตทางวิชาการ ห้ามมิให้ผู้ใด จ้าง วาน ใช้ให้ผู้อื่นทำผลงานทางวิชาการเพื่อไปใช้ในการเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา” รวมทั้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจัดระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงาน หากตรวจพบว่ามีการคัดลอก มีการซ้ำซ้อนกับงานของผู้อื่น หรือพบว่ามีการจ้างทำรายงานการค้นคว้าอิสระ หรือวิทยานิพนธ์ ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาถอดถอนรายงานการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ชิ้นนั้น 00:07 / 00:18 “อว.ขอเตือนนิสิตนักศึกษาที่กำลังหลงเชื่อการจ้างทำวิทยานิพนธ์ดังกล่าวนี้ เมื่อมหาวิทยาลัยตรวจพบว่าเข้าข่ายคัดลอกผลงานผู้อื่น หรือจ้างทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ อาจมีผลให้ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร หรือแม้กระทั่งเรียนจบไปแล้ว […]

   <strong>Thesis, Dissertation, Research, IS (Independent Study),</strong> ดุษฎีนิพนธ์, วิทยานิพนธ์, ภาคนิพนธ์, สารนิพนธ์, Project จบ ปัญหาพิเศษ, รายงานวิจัย, บทความวิจัย, บทความวิชาการ, เอกสารวิชาการ, รายงาน, การบ้าน ฯลฯ

          จะเรียกชื่ออะไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ต้องลงมือทำด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นงานเดี่ยว หรืองานกลุ่ม แต่ในโลกนี้ คงมีประเทศไทยที่เดียวกระมัง ที่มี ‘การว่าจ้าง’ ให้ทำสิ่งที่ผมเขียนเอาไว้ทั้งหมดเมื่อสักครู่ มีงานจ้าง และมีคนรับจ้าง แม้กระทั่ง ‘รับจ้างทำการบ้าน’ ผมคิดว่า ศธ. สพฐ. สอศ. สกอ. สมศ. โดยเฉพาะ สกอ.หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เอาเวลามาตรวจจับ ‘ธุรกิจรับจ้างทำวิทยานิพนธ์’ ยังจะมีประโยชน์ต่อวงการวิชาการ และแวดวงการอุดมศึกษา มากกว่าเอาเวลาไปบ้าคลั่งกับการตรวจจับ ‘การเขียน มคอ.’ และสภามหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ก็ควร Take action ในประเด็น ‘ธุรกิจรับจ้างทำวิทยานิพนธ์’ ให้มากกว่านี้ ซึ่งหากทำได้จะช่วยล้างคำครหา ‘สภาตรายาง’ อย่างที่มีผู้ดูถูกดูแคลน รวมถึงผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่อธิการบดีลงมา ก็ควรใส่ใจปัญหานี้มากกว่าที่เป็นอยู่ ที่สำคัญก็คือ ข้อสังเกตที่ว่า อาจมีอาจารย์ในมหาวิทยาลัยบางแห่งเป็นเจ้าของเครือข่าย ‘ธุรกิจรับจ้างทำวิทยานิพนธ์’ เสียเอง ยังไม่นับข้อสงสัยที่ว่า […]

<strong>คลอดแล้วกฎหมาย</strong><strong> : </strong><strong>รับจ้างทำวิทยานิพนธ์</strong><strong>ติดคุกทั้งผู้จ้างและผู้รับจ้าง</strong>

กระทู้สนทนา วิทยานิพนธ์กฎหมายชาวบ้านกฎหมายอาญา (Criminal Law)นักกฎหมายมหาวิทยาลัย เรื่องของการรับจ้างทำวิทยานิพนธ์ที่เคยได้ยินกันมานานแล้วนั้น ขณะนี้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ได้ออกพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 กำหนดโทษทางอาญาต่อผู้จ้างวานและรับจ้าง ทำวิทยานิพนธ์หรือผลงานวิชาการ เพื่อขอปรับหรือเลื่อนตำแหน่งหรือเงินเดือน โดยกฎหมายห้ามมิให้ผู้ใดจ้าง วาน ใช้ให้ผู้อื่นทำผลงานทางวิชาการ เพื่อใช้ในการเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเพื่อไปใช้ในการทำผลงาน เป็นส่วนหนึ่งของการขอตำแหน่งทางวิชาการหรือเสนอขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะ หรือการให้ได้รับเงินเดือนหรือเงินอื่นในระดับที่สูงขึ้น ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ พัฒนาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ การให้นักศึกษาปริญญาตรีทำวิทยานิพนธ์ ก็เพื่อฝึกทักษะด้านการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล ส่วนปริญญาโท มีเป้าหมายให้เกิดการค้นพบสิ่งใหม่ๆ และการทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ที่ต้องใช้เวลานานกว่า ก็เพื่อศึกษาเชิงลึก ให้ผลงานวิจัยสามารถนำไปต่อยอดได้ ปัญหาการจ้างหรือวานให้ผู้อื่นทำงานวิทยานิพนธ์ หรือผลงานวิชาการ เพื่อใช้จบการศึกษาหรือใช้ในการเสนอเลื่อนขั้นตำแหน่ง อยู่คู่ประเทศไทยมานาน ทำให้สังคมขาดความเชื่อมั่นในระบบคุณภาพการศึกษาและปริญญาในประเทศ และคุณภาพของแรงงาน รวมถึงข้าราชการไทย เมื่อนักศึกษาไทยไปเรียนต่อต่างประเทศ ก็วานให้ผู้อื่นทำรายงานหรือลอกงานผู้อื่น หรือจ้างผู้อื่นทำงานวิทยานิพนธ์ให้ สร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับประเทศไทย  ยิ่งกว่านั้นยังมีผู้จบปริญญาโท […]

ราคือใคร

เราคือบริษัทฯ ที่เปิดให้บริการมาเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี ในการให้บริการรับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ ด้วยทีมงานมากไปด้วยคุณภาพและฝีมือที่การันตีได้ และเรายังเป็นบริษัทฯ รับทำวิทยานิพนธ์ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้ที่ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของทีมงานที่ใส่ใจและจริงจังอย่างแท้จริง นอกจากนี้ข้อแตกต่างที่ไม่เหมือนบริษัทฯ ทั่วๆ ไปคือ เรามีการประสานงานกับผู้ใช้บริการโดยไม่ทิ้งข้อสงสัยไว้ระหว่างที่ทำผลงาน เสมือนว่าเป็นผู้ที่เรียบเรียงผลงานด้วยตนเอง ส่วนนี้เป็นจุดที่แตกต่างไปจากที่อื่นๆ ถึงตรงนี้คำถามที่ว่า เราคือใครนั้น เรามีตำตอบให้ที่นี่แล้ว โดยกล้าการันตีได้จากผลงานที่ทางบริษัทฯ เราเป็นผู้สร้างสรรค์คุณภาพที่ชัดเจนมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน รับประกันได้จากผลงานที่ผ่านการกรั่นกรอง มากกว่า 1,500 เล่ม และในปัจจุบันก็เป็นที่ยอมรับแล้วว่า บริษัทฯ เรามีความมั่นคงทางอาชีพ ที่น่าเชื่อถึอ และมีคุณภาพ จึงค่อนข้างยากที่บริษัทฯ ไหนๆ จะสามารถทำได้ เราช่วยอะไรได้บ้างบริการรับทำวิทยานิพนธ์.com เรายินดีให้คำปรึกษาในทำวิทยานิพนธ์ การทำวิจัย ทำดุษฎีนิพนธ์ และเรายังรับทำสถิติหลากหลายประเภท การแปลเอกสาร การเขียน Essay เขียนราบงาน เขียนบทความ และอื่นๆ อีกมากมาย โดยทีมงานของบริษัทฯ เรา มีหลากหลาย เริ่มตั้งแต่ผู้ที่ผ่านการทำผลงานด้วยประสบการณ์ที่ชัดเจน ก็ยังมีทีมงานที่ยินดีให้คำปรึกษา ไม่โยนภาระหลังรับงานจากผู้ใช้บริการมาแล้วอย่างแน่นอน สามารถช่วยแบ่งเบาภาระงานได้อย่างตรงจุด ส่วนนี้ผู้ใช้บริการ ไม่ต้องกังวลใจแน่นอน […]

<strong>คุณจะมั่นใจใช้บริการรับทำวิจัย</strong>รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์กับเราได้อย่างไร?

เพราะเราเป็นบริษัทฯ ที่ให้บริการรับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ ให้บริการงานวิจัยออนไลน์ครบวงจรระดับต้นๆ ของ search engine ที่มีประสบการณ์การรับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ ที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ งานดุษฎีนิพนธ์ หรือผลงานทางวิชาการมามากมาย หลากหลายสาขาวิชา และทุกระดับการศึกษา มากกว่า 10 ปี ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการรับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ เป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของทีมงานวิจัย ที่มีประสิทธิภาพในการรับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ จนเป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้ใช้บริการอย่างแพร่หลาย เราให้บริการรับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ ในทุกกลุ่มทุกสาขาโดยเฉพาะสายสังคมศาสตร์ที่ทางเรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญสูงเป็นจำนวนมาก มั่นใจได้ว่าผลงานที่รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ทุกชิ้นนั้น เป็นผลงานวิจัยที่มีคุณภาพถูกต้องตามหลักวิชาการที่ได้กำหนดไว้ มีเนื้อหาข้อมูลที่มีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื้อหาชัดเจน ถูกต้องตรงประเด็น ตามที่ผู้ว่าจ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทำดุษฎีนิพนธ์ ต้องการ สามารถตรวจสอบได้ ด้วยผลงานที่บริษัทฯเรารับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ออกมาอย่างมีคุณภาพ ถูกต้องตามกระบวนการวิจัย ทำให้ได้รับเสียงตอบรับจากกลุ่มผู้ใช้บริการในทุกคณะ ทุกสาขาวิชาชีพ และทุกระดับการศึกษาที่ได้เคยใช้บริการกับทางบริษัทฯ เราถึงบริการที่รวดเร็ว ฉับไว ใส่ใจบริการ […]

<strong>รับทำวิจัย</strong>

การทำวิจัยคือ………… คุณพจน์ สะเพียรชัย กล่าวว่า “การวิจัยคือวิธีแก้ปัญหาที่มีระบบแบบแผนเชื่อถือได้ เพื่อให้เกิดความรู้ที่เชื่อถือได้” คุณอนันต์ ศรีโสภา กล่าวว่า “การวิจัยเป็นกระบวนการเสาะแสวงหาความรู้จากปัญหาที่ชัดเจนอย่างมีระบบ โดยมีการ               ทดสอบสมมติฐานที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย ในเรื่องนั้น ๆ เพื่อนำไปพยากรณ์หรือสังเกตการเปลี่ยนแปลง เมื่อควบคุมสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ คงที่” คุณเบส (Best) ให้ความหมายไว้ว่า “การวิจัยเป็นแบบแผนหรือกระบวนการวิเคราะห์อย่างเป็นปรนัย มีโครงสร้างที่เป็นระเบียบ มีการจดบันทึกรายงาน และสรุปผลเป็นกฎเกณฑ์หรือทฤษฎีขึ้น เพื่อนำไปอธิบาย ทำนาย หรือควบคุมปรากฎการณ์ต่าง ๆ” คุณเคอร์ลิงเจอร์ (Kerlinger) ให้ความหมายว่า “เป็นการใช้ข้อมูลในการตรวจสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ  ปรากฎการณ์ธรรมชาติ โดยมีการควบคุมอย่างเป็นระบบสม่ำเสมอ ในที่ประชุม Pan Pacific Science Congress ค.ศ.1961 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แยกความหมายของ RESEARCH ไว้ดังนี้ R – Recruitment […]

<strong>รับวิเคราะห์ข้อมูลSPSS, EVIEW, STATA, SAS, AMOS และ LISREL, รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ วิจัยปริญญาเอก รับทำวิจัย ป.โท ราคากันเอง รับทำวิจัยปริญญาเอก รับทำวิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ is รับทำรายงานด่วน โดยนักวิจัยปริญญาเอกและโทหลายสาขา</strong>

รับทำวิจัย  รับทำวิทยานิพนธ์  รับทำดุษฎีนิพนธ์  วิจัยปริญญาเอก สารนิพนธ์  ค้นคว้าอิสระ ปัญหาพิเศษ  บทความวิจัย รายงาน รายงานการวิจัย รับทำงานในรูปแบบของผู้ช่วยวิจัย  ที่ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ทุกขั้นตอน งานด่วน งานเร่ง  เราทำได้  รับผิดชอบงานจนผ่าน แก้ไขไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยนักวิจัยมืออาชีพ บริษัทรับวิเคราะห์ข้อมูล รับจ้าง วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ ปัญหาพิเศษ Coursework Essay   โดยทีมนักวิจัยที่สามารถให้บริการรับวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว งานดี งานเร็ว ราคานักศึกษา  รับวิเคราะห์ได้ทุกโปรแกรม ได้แก่ รับวิเคราะห์ SPSS, รับวิเคราะห์ STATA , รับวิเคราะห์ SAS , รับวิเคราะห์ EVIEW , รับวิเคราะห์ AMOS และ LISREL ,  รับวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมเขียนผลการวิจัย (บทที่4) พร้อมจัดทำรายงานสรุปผลการวิจัย […]

<strong>บริการของเรา</strong><strong>  </strong>

– รับปรึกษางานวิจัยการออกแบบงานวิจัยระเบียบวิธีวิจัยสถิติที่ใช้ในงานวิจัยการเขียนโครงร่างวิจัย (พิจารณาตามความยากง่าย) การเขียนแบบฟอร์มจริยธรรมวิจัยในคน   – รับปรึกษาการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร (Manuscript)   – วิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยทางสถิติขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงพร้อมรายงานผลนำเสนอโดยโปรแกรมสถิติ SPSS       – คำนวณขนาดตัวอย่างในงานวิจัยเชิงพรรณนา Case-control Cohort เชิงทดลองและกึ่งทดลอง       – คำนวณความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย       – ออกแบบแบบสอบถามงานวิจัยแบบบันทึกข้อมูลวิจัย       – คีย์ข้อมูลงานวิจัยออกแบบ Template สำหรับคีย์ข้อมูล       – การเตรียมและจัดการข้อมูลวิจัย      

<strong>วิทยานิพนธ์ คืออะไร?</strong>

ความหมายและความสําคัญของวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ (Thesis หรือ Dissertation) หมายถึง เรื่องที่เรียบเรียงขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างละเอียดและรอบคอบ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามแบบแผนและลําดับขั้นตอนของวิธีการวิจัยนั้น ๆ ประกอบด้วยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผลและมีหลักเกณฑ์ โดยมุ่งให้ผู้ทําวิทยานิพนธ์รู้จักวิธีการศึกษาค้นคว้าอย่างมีเหตุผล มีระบบและสามารถรายงานผลของการศึกษาได้โดยใช้ภาษาที่ถูกต้องและรัดกุม เป็นการทําวิจัยเพื่อเสนอรับปริญญา ความสําคัญของการทําวิทยานิพนธ์มีหลายประการ ดังนี้ 1. ทําให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และข้อเท็จจริงใหม่ ๆ ทั้งในด้านทฤษฎี และด้าน ปฏิบัติ 2. ทําให้มีพัฒนาการทางวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ 3. ช่วยให้ทราบข้อมูลที่แท้จริงรวมทั้งข้อบกพร่องเพื่อนํามาใช้แก้ปัญหาหรือ นํามาใช้พัฒนาการปฏิบัติงาน 4. ทําให้เกิดการรู้จักใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล และสร้างทักษะในการแก้ไขปัญหา 5. เพิ่มพูนทักษะในการเขียนรายงานทางวิชาการ ซึ่งจะเป็ นพื้นฐานของ  การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอื่น การทำวิทยานิพนธ์มี 2 ระดับ 1. ระดับดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) เรียกว่า วิทยานิพนธ์ (Dissertation) โดย ผู้วิจัยได้ทำการทดลองค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มีวิธีการกระทำที่ถูกต้องและลึกซึ้งตามหลักวิชาการ และมีข้อมูลซึ่งบ่งชัดเจนถึงสิ่งที่ได้ ค้นพบใหม่ ซึ่งอาจจะนำไปใช้ในการสร้างทฤษฎีใหม่ หรือนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้ 2. ระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) ก็เรียกว่า วิทยานิพนธ์ (Thesis) แต่ ถ้าแปลอังกฤษแล้วจะเรียกคนละแบบ โดย ผู้วิจัยได้ทำการทดลองค้นคว้าและทำการวิจัยมาอย่างดีพอสมควร […]